Individuele afspraak

Annulering van een individuele afspraak dient schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan via het secretariaat.
Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, brengen wij 1 uur in rekening. Dit geldt ook wanneer u verzuimt te annuleren en niet verschijnt op een gemaakte afspraak.

Interakt, Tiel, december 2016


Opleidingen, trainingen en workshops

Inschrijving

 • Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden gelden voor opleidingen, trainingen en workshops en zijn niet van toepassing op seminars en lezingen van Franz Ruppert. Voor seminars en lezingen van Franz Ruppert gelden speciale inschrijf- en annuleringsvoorwaarden.
 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving. Via hyperlinks in dit mailbericht kunt u het betreffende bewijs van inschrijving downloaden.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door Interakt is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. Interakt kan in uitzonderlijk gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een (btw-)factuur.

Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de opleiding, training of workshop binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training of workshop tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt te allen tijde € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening en ontvangt u de andere helft van ons terug.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Interakt uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan Interakt betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Interakt binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Interakt zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.

Wachtlijst

 • Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers van trainingen en opleidingen (Breek de Stilte, Jaartraining 1 en 2, leertherapie, supervisie) wordt een bewijs van deelname uitgereikt, indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Voor workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (opstellingsworkshops, opstellingsavonden en –middagen, thema-avonden) wordt geen bewijs van deelname overhandigd.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken van opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.
 • Het copyright van het cursusmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij Interakt en/of de trainer, hetgeen vermeld wordt in het cursusmateriaal.

Privacy en Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.
 • Met eventuele dieetwensen wegens gezondheidsredenen voor de maaltijden kan rekening worden gehouden. U dient daarvoor uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de training of workshop per e-mail aan te geven aan het secretariaatwelke aanpassingen u behoeft.
 • Persoonlijke informatie van deelnemers bijv. betreffende hun adresgegevens, gezondheid, levensomstandigheden, werksituatie of bedrijf die deelnemers voor, tijdens en na de training, workshop en opleiding verstrekken aan de organisatie, trainers en opleiders zal door alle Interakt medewerkers ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld. Hierover zal geen informatie worden verstrekt aan derden zonder medeweten en toestemming van de betrokken persoon. Tijdens groepsactiviteiten zal ook met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens het seminar wordt verstrekt.

Interakt, Tiel, december 2016


Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden seminarie Franz Ruppert

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is op naam, persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor één van de volgende twee keuzemogelijkheden:
  • keuze 1: Deelname aan het gehele seminar bestaand uit de lezing en de twee seminardagen.
  • keuze 2: Deelname aan uitsluitend de lezing.
 • Inschrijven voor slechts 1 seminardag is niet mogelijk.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving. Via hyperlinks in dit mailbericht kunt u het betreffende bewijs van inschrijving downloaden
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door Interakt is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goed orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. Interakt kan in uitzonderlijk gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een (btw-)factuur

Annulering

 • Annuleren is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) via het secretariaat mogelijk, zowel voor keuze 1 als voor keuze 2.
 • Bij keuze 1 wordt bij annulering vóór 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum uitsluitend € 70,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u uw inschrijving voor keuze 1 in de periode vanaf 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum tot 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum, dan brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u uw inschrijving voor keuze 1 in de periode vanaf 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum of tijdens het seminar, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend wanneer u daarover van te voren overleg met ons hebt gehad, is het bij annulering eventueel mogelijk om u door een andere persoon te laten vervangen. Deze regeling geldt uitsluitend tot 1 kalenderdag voor de aanvangsdatum en uitsluitend volgens de volgende procedure:
  1. U deelt ons mee dat u wilt annuleren.
  2. Wij benaderen allereerst iemand van de wachtlijst.
  3. Wanneer iemand van de wachtlijst uw plek wil innemen krijg u daarvan bericht. U betaalt dan € 30,- administratiekosten.
  4. Voor het overige bedrag ontvangt u binnen 14 dagen een creditnota en restitutie van het reeds voldane bedrag.
  5. Wanneer er geen persoon op de wachtlijst staat die uw plek wil innemen, ontvangt u daarvan bericht en kunt u in overleg met ons eventueel zelf een vervanger voordragen, mits deze tot de doelgroep behoort.
  6. Nadat wij daarover overeenstemming hebben bereikt, dient deze persoon zijn/haar deelname zelf nog te bevestigen.
  7. U betaalt dan € 30,- administratiekosten, en voor het overige bedrag ontvangt u binnen 14 dagen een creditnota en restitutie van het reeds voldane bedrag.
  8. Uw vervanger ontvangt een eigen bevestigingsmail en factuur.
 • Keuze 2 (deelname aan de lezing) kan vóór 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd en wordt het bedrag niet aan u gerestitueerd. Wel kunt u een andere persoon op vertoon van ùw entreebewijs uw plaats laten innemen.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de seminarleider behoudt Interakt zich het recht voor andere gekwalificeerde seminarleiders in te zetten.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden het seminar niet door kan gaan, wordt door Interakt uiteraard het volledige door u betaalde bedrag teruggestort.
 • Bij annulering conform deze voorwaarden wordt een eventueel door u betaald bedrag dat in aanmerking komt voor restitutie binnen 14 dagen na annulering door ons aan u gerestitueerd.
 • Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor het gehele seminar maar besluiten niet deel te nemen aan de lezing en/of het avondeten op de vrijdagavond of één van de andere dagdelen waarvoor zij zich ingeschreven hebben niet aanwezig zijn, kunnen géén aanspraak maken op korting van de seminarprijs.

Wachtlijst

 • Bij overtekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
 • U krijgt bericht van plaatsing op de wachtlijst. Mocht u op de wachtlijst staan en een vrijgekomen plaats u aangeboden worden, dan bent u op dat moment vrij om te beslissen of u zich daadwerkelijk wilt inschrijven of niet.

Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers die het gehele seminar hebben bijgewoond wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Copy- beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld of geluidsopnames te maken van opstellingen of van de lezing.
 • Het copyright van de reader behorend bij het seminar ligt bij Interakt en/of de seminarleider, hetgeen vermeld is in de reader.

Privacy en Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan vervolgbegeleiding of (psycho)therapie.
 • Persoonlijke informatie van deelnemers die deelnemers voor, tijdens en na het seminar verstrekken aan de organisatie en seminarleiders zal door alle Interakt medewerkers vertrouwelijk worden behandeld. Tijdens het seminar zal ook met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens het seminar wordt verstrekt.

Interakt, Tiel, december 2016